Контакты

Faehlmanni 71-4, Tallinn, 10150,

e-mail:  reiki@reiki.ee

Tel.  +372  6485871,   
       + 372  5112275